zoner.cz   |   regZone.cz   |   czechia.com   |   inShop.cz   |   inMail.cz   |   Interval.cz   |   ZonerPress.cz   |   inPage.cz   |   Zonerama.cz
přihlášení k účtu
novinky

10. 1. 2019
UPGRADE Nově je výchozí verze PHP 7.3.
8. 10. 2018
UPOZORNĚNÍ: 9.10.2018 dojde k přestěhování serveru do nového datového centra. Očekávaný výpadek cca hodina.
19. 5. 2017
UPOZORNĚNÍ: U nově zřizovaných služeb je výchozí verze PHP 7.0.
archiv
doporučená knihaMySQL profesionálně
Optimalizace pro vysoký výkon
712 stran, cena 621,- Kč

koupit
smluvní podmínky

Smluvní podmínky pro poskytování služby webhostingu na doméně PHP5.cz. 1. Poskytovatelem služby je ZONER software, a.s., Nové sady 18/583, 602 00 Brno, IČ: 49437381.

 2. Uživatelem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba

 3. Předmět smlouvy
  1. Předmětem smlouvy je poskytnutí webového prostoru na doméně 3. řádu s koncovkou php5.cz.
  2. Webový prostor je poskytnut zdarma a je primárně určen pro vývojáře a programátory, kteří se chtějí blíže seznámit s technologií PHP5, vyzkoušet ji a testovat na reálném webovém serveru.

 4. Práva a povinnosti poskytovatele
  1. Poskytovatel zajistí uživateli zřízení a provoz virtuálního serveru na serveru poskytovatele připojeného k počítačové síti Internet. Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištění přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP.
  2. Poskytovatel není zodpovědný za obsah stránek, jakož ani za škody z toho plynoucí pro uživatele nebo třetí strany.
  3. Poskytovatel není zodpovědný za jakékoliv škody, a to i finanční, které byly uživateli způsobeny provozem služby, nebo naopak pozastavením či nefunkční službou.
  4. Poskytovatel nebude poskytovat získané údaje od uživatele žádné třetí straně pokud nebudou vyžádány tyto informace státními orgány oprávněnými k tomu zákonem.
  5. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz takových skriptů a programů, které by mohly jakkoli poškodit poskytovatele či třetí osobu.
  6. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz serveru bez upozornění z důvodu jeho úprav a údržby. Poskytovatel může kdykoliv změnit verzi používaného software.
  7. Poskytovatel není povinen uživateli poskytovat jakoukoliv technickou podporu v případě nefunkčnosti jeho prezentace, skriptů.
  8. Poskytovatel má právo znovu neposkytnout službu uživateli, pokud mu byla dříve služba zrušena pro neplnění podmínek jejího provozu.
  9. Poskytovatel má právo omezit technické parametry hostingu podle vlastního uvážení.
  10. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit Smluvní podmínky pro poskytování služby webhostingu na doméně php5.cz. Aktuální znění podmínek je vždy k dispozici na adrese http://www.php5.cz.

 5. Práva a povinnosti uživatele
  1. Uživatel si volí název doménového jména dle vlastního uvážení sám. Název nesmí mít spojitost s jakoukoliv sexuální tématikou, vulgárními výrazy, násilím či s propagací zakázaných hnutí a neměl by porušovat etický kodex internetu. Již registrovaný název nelze zaregistrovat 2x.
  2. Uživatel má právo na samostatnou aktualizaci stránek prostřednictvím přenosového protokolu FTP.
  3. Uživatel zodpovídá za technickou správnost WWW stránek a za správnost výstupů na klientském počítači, nebude server zatěžovat nefunkčními skripty či jinak bránit funkcím serveru.
  4. Uživatel zodpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím serveru. Uživatel nesmí zřídit WWW stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem.
  5. Uživatel zodpovídá za škodu vzniklou poskytovateli i třetím osobám v důsledku porušení Smluvních podmínek.
  6. Uživatel souhlasí se zasíláním informací na zadané e-maily společností ZONER software, a.s.

 6. Zrušení zřízeného webového prostoru
  1. Domény, které budou mít po dobu jednoho měsíce nulovou návštěvnost nebo budou obsahovat soubory, které nijak nesouvisí s PHP technologií, budou kompletně smazány.
  2. Domény, u kterých se uživatel alespoň 1x za 6 měsíců nepřihlásí na FTP nebo na administrativní účet, budou kompletně smazány.
  3. Domény, jejichž uživatelé poruší jakékoliv ustanovení těchto podmínek budou kompletně smazány.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení prostoru a účtu v případě, že vyhodnotí obsah stránek za nevhodný k účelu projektu PHP5.cz.
  5. Poskytovatel provádí rušení webových prostorů bez upozornění.

 7. Závěrečná ustanovení
  1. Provoz projektu PHP5.cz není jakkoliv garantován a může být kdykoliv ukončen.